جلیل افشار

دموكراسی ارعابی‌

درباره ی روحانی بعدا خواهیم نوشت اما او انتخابی برای التیام دل مردمی بود كه از سیاست های احمدی نژاد سوختند، امید آزادیشان برباد رفت و وارث نكبت های سیاست های خارجی ای در مقابل امپریالیسم شدند كه دست ساز خودكامگی بود.

بخش: 

هژمونی کارگزاران دولت

گرامشی اندیشه هایی را برجسته کرد که از پیش مارکس وجود داشت و یکی از اصلی ترین آنها نقش نیرومند آگاهی و اندیشه ی انسان است. از نظر او اندیشه و ایدئولوژی نقش مهمی در ساخت های اقتصادی دارند فقط زور و سرکوب آشکار نیست که بورژوازی را بر سر قدرت نگه می دارد. بلکه سلطه ی فرهنگی و اعمال اراده ی دولت نیز چنین می کند. امروز که دولتها به نهادهای پیچیده ای تبدیل شده اند، استیلای فکری نیز به ایفای نقش های زیرکانه ای می انجامد . دولت می تواند با وسایل سلطه ی فکری توده ها را به سازش و سرکوب متمایل سازند. این با نظر "دسیسه" البته فرق دارد، اما انطباق هائی هم دارد.

اشتراک در RSS - جلیل افشار