محسن ک

اتخابات فرصتی برای اعتلا جنبش مدنی

با آگاهی دادن به مردم در رابطه حقوق آنان برای رای دادن (حتی اگر رای آنها خوانده نشود) وتوجه به اینکه شاید ٢٤ خرداد ماه ۱۳۹۲ آخرین فرصتی باشد که بتوان بدون هراس و با داشتن محملی قانونی! با آزادی نسبی درخیابانها حضور یافت ، مردم را به آمدن به صحنه (حتی بدون حمایت از یک کاندیدای مشخص) به شکلی هرچه گسترده تردعوت کرد و با این وسیله هزینه هرچه سنگینتری درقبال مهندسی انتخابات بردوش حاکمان انحصار طلب گذاشت .

اشتراک در RSS - محسن ک