سعید شمس

سیاست، تئوری و تاریخ نگاری

متن سخنان سعيد شمس در سمينار

آقای صالحی در آغاز تاکید دارد کە تلاش او در این تاریخ نگاری متوجە دو گرایش موجود در بارە جنبش فداییان است. از یکطڕف، 'آثاری کە توسط موسساتی کە وابستگی خود را بە نهادهای حکومتی انکار نمی کنند'. بە باور نویسندە این آثار کاستی بزرگی دارند کە همانا 'کارکرد سیاسی' آنها است

روند تحولات انتخاباتی به نفع سعید جلیلی است

سعید جلیلی در روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد و حالا به عنوان یکی از کاندیداهای مطرح منتظر اعلام رای شورای نگهبان و البته 24 خرداد ماه است. امیر محبیان معتقد است که اوضاع به نفع سعید جلیلی پیش می رود، آن گونه که حتی خود او هم فکرش را نمی کرد.

اشتراک در RSS - سعید شمس