کمیته میهنی در دفاع از ایران

تصمیم شورای نگهبان قانون اساسی در رد صلاحیتها مردود است

همه آن هشت نفر منهای سعید جلیلی، که هنوز تا حدودی زیادی برنامه های خود را تبیین و تبلیغ نکرده است، به جریانات فکری قشری- نئولیبرال تعلق دارند که نقش عمده ای در دوری جامعه از آرمانها و اهداف ملی- میهنی در 35 سال گذشته داشته اند.

اشتراک در RSS - کمیته میهنی در دفاع از ایران