اتحادیه نیروی كار پروژه‌ای

گزارشی از وضیعت نیروی كار پروژه ای

از این رو ما نیروی کار پروژه‌ای پیشنهاد می‌دهیم که کار ماهانه ما می‌باید دو هفته کار و دو هفته مرخصی (با روزانه 12 ساعت كار) باشد تا این حالت اردوگاهی کار ازمیان برود. با توجه به پرشدن ساعت کاری یک ماه كارگران پروژه ای، باید کلیه حقوق و مزایا و سختی کار یک ماه کامل به نیروی کار پروژه‌ای پرداخت گردد.

بخش: 

موفقیت کارگران ماهشهر

مطابق این موافقت كلیه كاركنان مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، كه بیش از ده سال سابقه كار دارند، به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد و دست شركتهای پیمانكاری در این بخش از صنعت كوتاه خواهد شد

بخش: 
اشتراک در RSS - اتحادیه نیروی كار پروژه‌ای