داود اسعد

متن سخنرانی داود اسعد درکنگرۀ سازمان فدائیان خلق (اکثریت)

آنچه در این محدودۀ کوچک زمانی ضرور بود باشما در میان گذاشتیم ومعتقد هستیم که بر پایۀ همکاریهای دو و یا چند جانبه در مبارزه علیه هیولای سرمایه وحدت نیروهای منطقەای ضروری پنداشته می شود و با شما و سائر رفقای ایرانی خویش برای ایجاد چنین نهادی ابراز آماده گی می کنیم.

اشتراک در RSS - داود اسعد