محمد مصری

پیام به‌ کنگره‌ سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

من همینجا با استفاده از این فرصت ‌ ضمن پای‌فشردن دوباره‌ بر ضرورت وحدت نیروهای کومه‌له‌،‌ آمادگی حزبمان را برای ارتقاء سطح همکاری و همگرائی در راستای تقویت نیروی اپوزیسیون دمکراسیخواه‌ و پایان بخشیدن به‌ حاکمیت جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کشورمان اعلام می داریم.

اشتراک در RSS - محمد مصری