احمد نجاتی

تقدیم به مادران صلح

رنج، مادران درد، مادران عشق، مادران صلح

به جا است که در ایندوران دشوار به جانهای روشن و شیفتهای درود بفرستیم که کلام و جسارتشان برغم زوزه خشم ظلمت پرستان در نیمه شب استبداد چون ستارگان پر تلالو بر سپهر میهن ما می درخشد

اشتراک در RSS - احمد نجاتی