دمکرات‌های چپ تبریز

پیام به کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت

"دمکرات‌های چپ تبریز" به عنوان بخشی از دمکرات‌های چپ آذربایجان ایران، ضمن آرزوی موفقیت بر برنامه‌های کنگره در فضایی رفیقانه و مسئولیت‌پذیری نمایندگان، انتظار دارند، استراتژی و سیاستهای برنامه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت به مساله ملی در ایران به دور از هرگونه ابهام، با شفاقیت و صراحت لازم و با پررنگی شایسته‌ای در برنامه مصوب کنگره تظاهر پیدا کند.

هوشیار باشیم؛تحریم سراسری انتخابات فرمایشی رژیم را به همبستگی ملی تبدیل کنیم!

بیانیه شماره 7 دمکراتهای چپ تبریز

ما می توانیم با حفظ هوشیاری و افشای این ترفندها و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی, به سهم خود در گسترش جنبش جاری تحریم سراسری انتخابات فرمایشی موثر باشیم و کارزار عمومی تحریم انتخابات فرمایشی رژیم را به همبستگی ملی ملیت ها و آزادی مردم ایران از دیکتاتوری اسلامی تبدیل کنیم.

کارپایه سیاسی پیشنهادی برای اتحاد دمکراتهای چپ آذربایجان ایران

ما به عنوان “دمکراتهای چپ تبریز”، نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی آذربایجانی را برای تدوین برنامه ای مشترک و پیشبرد مبارزه ای متحد برای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانهی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملیتهای مناطق ملی ایران، به همکاری و اتحاد فرا میخوانیم.

اشتراک در RSS - دمکرات‌های چپ تبریز