کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن ایران

در سوگ درگذشت آقا آقا، از رهبران شوراهای دهقانی تورکمن صحرا

با کمال تأسف مطلع شدیم که در تاریخ ۱۲ نوامبر سال جاری برادر بزرگتر حسین جرجانی از رهبران ملی ترور شده تورکمن بنام “یارمحمد جرجانی” معروف به “آفا آقا” از روستای تاتار علیا گنبد درگذشته است! کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان “آفا آقا” و ملت تورکمن به عنوان یکی از ستون های اصلی جنبش دهقانی در تورکمن صحرا برای آنها طول عمر آرزو می کند.

نفرت و کینه نسبت بدیگر ملل ؟!

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن، بعنوان سازمانی ملی- دمکراتیک و آشتی ناپذیر باهرگونه مظاهر شوونیسم و ناسیونالیسم ارتجاعی، طرح شعارهایی در جهت تفرقه و تشتت ملی در صفوف مبازرات تمامی ایرانیان برای دمکراسی و آزادی و رهایی ملی از شوونیسم موجود را قویا محکوم می کند. "کانون"، کل تمامی مبارزان ایرانی را از هر ملتی و یا با هر خواست و هدفی انسانی را به احترام متقابل، تقویت و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتهای تشکیل دهنده این کشور فرا می خواند.

اشتراک در RSS - کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن ایران