کمیسیون تدوین اسناد پایه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای نوسازی دمکراتيک، تحقق صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ايران

میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی و سیاسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست می‏دانیم.‬

برای تدوين نگرش‌های چپ دمکراتيک به کار مشترک نیاز داریم!

اطلاعيه کمیسیون اسناد پايه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این نکته آخر را نیز بگوییم که ما نیک آگاهیم که رسالت چپ، جهانی است و به همین دلیل هم پرسش ها و پاسخ جویی های آن اساسا در پهنه کره است که می تواند میدان عمل بیابد؛ با این همه اما خصلت جهانشمولی کاوش و کنکاش چپ، توجیه کننده غفلت هیچ بخش از چپ دنیا و چپ هیچ کشوری نمی تواند باشد.

اشتراک در RSS - کمیسیون تدوین اسناد پایه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)