عاطفه گرگین

هانا آرنت: زیستن واقعی، تنها در حاشیه زیستن است

موضوع اصلی فیلم، زندگی و اندیشه های هانا آرنت در فاصله بین سالهای مذکور در نیویورک است که با ربودن آدلف آیشمن در مه 1960 در آرژانتین توسط موساد آغاز می شود. آرنت در آوریل 1961 به عنوان خبرنگار از طرف نیورک تایمز در دادگاه آیشمن شرکت می کند. او در پایان این محاکمه در کتابی بنام «آیشمن در اورشلیم، گزارشی از ابتذال و شرارت» را انتشار می دهد که در واقع شخصیت آیشمن را به تصویر و کلام سپرده است.

بخش: 
اشتراک در RSS - عاطفه گرگین