احمد شهید

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ 9/16 شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میاندوره ای گزارشگر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر 2012 در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را در بر میگیرد.

اشتراک در RSS - احمد شهید