فرامرز دبهوی وال

گفتگو درباره سکسوالیته و معاشرت مردان و زنان

برابری زن و مرد چنان کند و بطئی پیش می رود که آدم واقعاَ سرخورده می شود. درآمد و حقوق زنها باز هم کمتر از مردهاست. زنان به ندرت به مقامهای مدیریت نایل می شوند. اما این موضوع یک جنبه است. جنبه دیگر، دیدگاه بلندمدت و تاریخی است. از قرن هجدهم زنان گام به گام به آزادی و برابری واقعی نزدیکتر شده اند. با توجه به این مسیر طولانی، زمانی فرا می رسد که آزادی و برابری زنان کامل خواهد شد.

بخش: 
اشتراک در RSS - فرامرز دبهوی وال