گروهی از کنشگران حامی جنبش سبز

گردهمايی در اعتراض به حصر موسوی، کروبی و رهنورد، با حضور ۱۲ سخنران، ۶ اسفند (۲۴ فوريه)

سخنرانان اين نشست عبارتند از: اردشير اميرارجمند، بابک اميرخسروی، نوشابه اميری، پروين بختيارنژاد، بيژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتيان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، تقی کروبی، علی کشتگر و عبدالکريم لاهيجی.

اشتراک در RSS - گروهی از کنشگران حامی جنبش سبز