ریبوار کریمی

زبان مادری ایرانیان در مسلخ ملت‌ سازی

رسمی شدن یا نشدن یک زبان امری کاملا قراردادی است. تقسیم زبان ملیتهای ایرانی بە زبانهای "محلی و ملی" نهایتا حربەایست برای بازتولید هویت روابط نابرابرانۀ قدرت ملی. روابطی کە شالودە آن بر تمامیت¬خواهی نمایندگان هویتی یک گروه ملی خاص بنا نهادە شدەاست. زبان فارسی نهایتا یک زبان در کنار زبانهای دیگر ملیتها وگروههای ایرانی است، نە کمتر نە بیشتر.

اشتراک در RSS - ریبوار کریمی