فرشاد مومنی

اقتصاد ایران ظرفیت شوك دیگری را ندارد

قرار بود در فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها، بهره‌وری ارتقا یابد‏، درحالی كه از طریق تضعیف انگیزه‌های مولد اقتصادی نمی‌توان به بهره‌وری دست یافت. در اقتصاد سیاسی تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته می‌شود. اكنون اقتصاد ایران شرایط شوك دیگری را ندارد.

دکتر فرشاد مومنی در تشریح اصرار بر اجرای هدفمندکردن یارانه ها: علت اصلی، پوشاندن كسری بودجه پنهان و آشكار دولت است

شوك درمانی برنامهای كوتهنگر است/رفتار اقتصادی دولت نهم در آغاز و پایان كار تناقض داشت/ركورد نرخ تورم سال 1374 خواهد شكست/با بیسابقهترین امواج ركود تورمی روبرو خواهیم شد/سیاستهای تورمی به نفع اغنیاست نه فقرا.

اشتراک در RSS - فرشاد مومنی