سارا شریعتی

جنبش مساجد، نمونه ای موفق در سازماندهی زنانه

مساله ی دین و زنان و بطور مشخص زن در اسلام، پس از انقلاب ایران ... دوباره مطرح شد و در دو سه دهه اخیر ادبیات پژوهشی غنی ای در این حوزه انتشار یافته است. در ایران پس از انقلاب نیز، آنچه به نام مساله ی زنان شناخته می شود، اغلب پرسش ثابتی از دین، در همه ی خوانش های آن بود. پرسش این بود: "موضع اسلام در خصوص زنان چیست و تحول جایگاه اجتماعی زنان تا کجا در استنباطات نظری و فقهی دخیل و موثر بوده است؟".

بخش: 
اشتراک در RSS - سارا شریعتی