علیرضا ثقفی خراسانی

جنبش كارگری و جنبش سیاهكل

... حكومت كودتا تمام تلاش خود را به كار برد تا تمام بقایای سازمانهای كارگری و چپ را از میان بردارد و چنین بود كه تمامی نیروهای نظام سرمایه داری در جهت ایجاد فضای گورستانی به كار گرفته شدند. با كشتار كارگران كوره پزخانه ها در ورامین و كارگران در اصفهان، نیروهای سركوبگر توانستند در چشم توده های مردم قدرت مطلق حكومت و ضعف مطلق مردم را حاكم كنند. دو مطلقی كه باید درهم می شكست و جریان سیاهكل از جانب نیروهای چپ و كارگری تدارك دیده شد تا آغازی برای شكست این دو مطلق باشد.

آیا برجام به سرانجام میرسد؟

ایران از نظر سرمایه جهانی كشوری است كه به دلیل تعداد تحصیل كرده و تعداد مهاجر در كشورهای غربی، تعداد افراد باسواد و سابقه مبارزات مردمی، اگر درجه ای از آزادیهای اجتماعی مورد نظر سرمایه را رعایت نكند، مكان امنی برای سرمایه گذاری نخواهد بود. این بن بستی است كه برجام را با سرانجامی مبهم مواجه میكند.

پرداخت دستمزد دو ميلیون توماني

به مناسبت تعيين حداقل دستمزد براي سال 93
دراين نوشته مي خواهم به اين مساله بپردازم كه آيا تعيين حداقل دستمزد 2 ميليون توماني كه از جانب برخي فعالان كارگري مطرح مي شود، امكان پذير است يا نه؟
وقتي مي‌گوييم امكان‌پذيرمعنايش آن است كه اگر حداقل دستمزد مثلا درشهري مثل تهران 2 ميليون تومان تعيين شود ودر شهرستان‌ها مثلا 5/1 ميليون تومان (با توجه به گران بودن زندگي دركلان شهرها و غيره) آيا شيرازه اقتصادي به هم مي ريزد، آن طوركه مخالفان افزايش دستمزد مي‌گويند؟ آيا درآن صورت بنگاه‌هاي اقتصادي مجبور به تعطيلي مي شوند؟ بيكاري افزايش مي يابد؟ و….

بخش: 

در فصل تعیین حداقل دستمزد

همواره این چنین تبلیغ می شود كه اگر حقوق كارگران افزایش یابد، موسسات اقتصادی سوددهی خود را از دست می دهند و كارگران بیكار می شوند، اما افزایش حقوق مدیران كه در دهه اخیر بر طبق آمار بیش از 400 برابر شده است، لطمه ای به تداوم كار موسسات اقتصادی نمی زند. حال اگر به درستی و با دیدی عمیقتر به مساله بیكاری نگاه كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه مساله بیكاری امری است كه ربطی به افزایش حقوق كارگران ندارد.

بخش: 

در باره ی "سیر تحولات استعمار در ایران"

تحلیل در این كتاب از آن جا آغاز می شود كه ایران دوره ی قبل از سرمایه داری را می گذراند و اروپا نیز همین دوره را طی می كند. پس از توضیح مشخصات این دوره و همسانیها و ناهمسانیهای آن، به آغاز سرمایه داری در شكل مركانتیلیسم و سوداگری می پردازد و تاثیر مستقیم آن را بر ساختارهای آن دوره در ایران (و تا حدودی كشورها و مردم سرزمینهای همانند آن) و كشورهای مهد ظهور سرمایه داری بررسی می كند. سپس این بررسی و تغییرات را پایه ای برای بررسی تغییرات در دوره های بعد قرار می دهد.

سمینار بررسی اقتصادی – اجتماعی جنبش وال استریت

دانشكده علوم اجتماعی تهران
بنیان جنبش اشغال وال استریت بر تغییر جهان است نه تفسیر آن. یعنی اگر ما جامعه شناسانی داشته باشیم و بتوانیم به آنها لقب جامعه شناس اطلاق كنیم، كسانی هستند كه برای تغییر جهان حركت می كنند. وقتی صحبت از تغییر می كنیم، یعنی آنچه كه داریم و آنچه كه موجود است از نابسامانی ها،ازبی عدالتی ها، از اختلافات طبقاتی، از نابرابری ها، ازكودك خیابانی از بی خانمان ها باید تغییر كند. آنچه كه وجود دارد كه یك اقتصاد انگلی است كه در جامعه ی جهانی امروز وجود دارد باید تغییر كند

بخش: 

نه ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها، شکاف طبقاتی وسیع تر می شود

همان گونه که یارانهها صرف هزینههای زندگی در بخشهای مختلف شده و میشود، پول گران شدن قبضهای آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران و گران کردن کالا و خدمات ازجانب سایر اقشار است.

پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، چرا؟

طبیعتا اجرای چنین طرحی، بدون فشار و اجبار عملی نخواهد بود. درست به همین دلیل است که چنین پیشنویسی، به دنبال هدفمندسازی یارانهها ارائه میشود، زیرا اجرای آن، با همان مشت آهنین پشتیبان هدفمندسازی یارانهها امکانپذیر است. در این شرایط که گرانی و افزایش قیمتها و بیکاری روز افزون، هر روز فشار بیشتری بر مردمی وارد می کند که برای فروختن، چیزی جز نیروی کارشان ندارند، جبر اقتصادی آنان را وادار میکند که به هر شرایطی تن بدهند

اتحادیه های کارگری و استقلال

در شرایط حاضر پشتیبانی بینالمللی وقوانین جهانی نهادهای اتحادیهای و سندیکایی یکی از روشهایی است که کارگران ناآگاه را به مشروع بودن کار خودشان مطمئن میکند پایگاه های قانونی مقاوله نامه های بین المللی میتواند پشتوانه ی آموزش کارگران برای اثبات حقانیت خودشان باشد

بخش: 

به بهانهی تعیین حداقل دستمزد در سال 89

اگر تمام نیروی کار موجود در ایران از فردای سال جدید سیصد هزار تومان اضافه دستمزد در یافت کند، تنها 2.5 در صد به قیمت کالاها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد وسپس همین تاثیر به 1.6 كاهش می یابد. یعنی تاثیر افزایش دستمزد سیصد هزار تومانی در اسفند سال بعد به 1.6 درصد کاهش مییابد. زیرا حقوق کارگر برای تمام سال ثابت میماند درحالی که تورم در سرتاسر سال افزایش مییابد

بخش: 

پیرامون موج خصوصی سازی و تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی

متن مصاحبه رادیو برابری با علیرضا ثقفی نویسنده ، اقتصاد دان وفعال اجتماعی داخل کشور

سطح درآمد توده ها ، آنقدر پائين آمده که واقعا فقر با تمام چهره کريه اش درهر گوشه مملکت ديده می شود !

اشتراک در RSS - علیرضا ثقفی خراسانی