مزدک مصطفائی

اوین، اردوگاه کار اجباری برای اتباع افغان

از آن بە بعد تمام افغان ها از بند ما منتقل شدند و اعلام کردند کە ما ‌خودمان باید تمام کارهایی که آنها انجام می دادند را انجام دهیم، از پخش غذا گرفتە تا نظافت راهروها و دیگها که این موضوع باعث درآمدن صدای همه شد کە چرا ما باید این کارها را بکنیم، افغانها باید بمانند و کارها را انجام دهند. تمام کسانی کە افغانها را موظف به انجام این کارها می دانستند، کسانی بودند کە مدعی آزادی و دموکراسی خواهی برای ایران بودند.

اشتراک در RSS - مزدک مصطفائی