کمال اطهاری

بدون تنش زدایی، حل شدنی خواندن مشکلات کشور خوش خیالی و غفلت است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: بدون تنش زدایی، حل شدنی خواندن مشکلات کشور خوش خیالی و غفلت است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولید ۵۰ درصد و اشتغال ۴۰ درصد کاهش داشته است. این نشان می‌دهد سیاست‌های جاری جوابگو ی نیاز‌های کشور نبوده است.

ساختیابی یک جنبش و ساخت شکنی یک دولت

جنبش دموکراتیک سبز طبقهی متوسط در فرآیند ساختیابیاش پا به مکانی عمومی یا خیابان گذاشته، و در مقابل دولت انحصارطلب با سرکوب در پی ساختشکنی آن است. آن چه مسلم است این جنبش دموکراتیک هرچند برای آغاز ساختیابیاش نمیتوانسته منتظر طبقهی نامتشکل کارگر باشد، اما برای تحققش به پشتیبانی نهایی وی محتاج است.

اشتراک در RSS - کمال اطهاری