داود رضوی

نگاهی واقع بینانه به برخوردهای صورت گرفته با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

فکر میکنم بهترین کاری که دلسوزان جامعه کارگری میتوانند برای ما کارگران بکنند در راستای انسجام و متحدتر کردن کارگران قدم بردارند که تنها راه نجات طبقه کارگر اتحاد و متحد کردن کارگران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در کشور است.

بخش: 

سناریوی سرکوب تشکل های کارگری مستقل و تشکلهای مردمی در دادگاه انقلاب

من به عنوان یک عضو هیئت مديره نمایش اعترافات را محکوم می کنم و ادعای دادستان را در مورد بند 4 کیفر خواست در مورد سندیکا را بی پایه و اساس و بدون هیچ استدال حقو قی و غیر قانو نی و غیر اخلاقی می دانم و گفته های اقای با ستانی را هم تکذیب می کنم و تقاضا دارم اگر راست می گوئید این فيلم را برای همه نشان دهید تا مشخص شود شما که بدون مدرک محکوم می کنید حال که مدرک دارید مطمئن هستم اگر فیلم را نشان دهید خودتان را محکوم کرده اید

بخش: 
اشتراک در RSS - داود رضوی