گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 4: زمزمە انجماد سطح دستمزدها در سا ل ٩٣

در شرایطی کە تورم نقطە بە نقطە بنا بر گزارشهای رسمی مرز ٤٠ درصد را رد کردە است و کارگران همچنان در انتظار عملی شدن وعدە افزایش دستمزد رئیس جمهور بە سر می برند، اخبار و گزارشهای تائیدنشدە از طرف مسئولان حکایت از آن دارند کە دولت نە تنها خیال افزایش دستمزدها در سال جاری را کە وعدە دادە بود ندارد، بلکە در فکر منجمد کردن سطح کنونی دستمزدها در سال آیندە است.

بولتن کارگری شماره 3: وعدە های انتخاباتی تان بە کارگران را فراموش نکنید!

حداقل انتظار این است کە رئیس جمهور و دولت جدید در عمل طی این مدت در راستای وعدە هایی کە پیش از انتخابات بە مردم و کارگران دادەاند حرکت کنند. دولت شاید بتواند بە بهانە بحران اقتصادی و کسر بودجە عدم افزایش دستمزد کارگران را توجیە نماید ولی نمی تواند در زندان نگە داشتن فعالین کارگری، رفع نکردن موانع فعالیت های صنفی کارگری، سپردن نمایندگی های کارگری در مجامع و نهاد های رسمی بە عوامل دولتی، تداوم و افزایش قراردادهای موقت کار، عدم حمایت قانونی از کارگران اخراجی، کنار نگذاشتن قانون استاد شاگردی و ... را توجیە کند.

بولتن کارگری شماره 2: اذعان درست ولی دیرهنگام

علیرضا حیدری، یکی از سردمداران اصلی خانە کارگر و رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی، بە تازگی در مصاحبەای با "ایلنا"، باب بحثی را گشودە کە پیشتر درمیان گردانندگان اصلی خانە کارگر نا مرسوم و بیسابقە بوده است.
علیرضا حیدری دراین مصاحبه، ٣٤ سال پس ازتشکیل خانە کارگر، بە عدم استقلال و ناکارآیی این تشکل اعتراف نمودە است. حیدری تلاش می کند با عمدە کردن نقش قانون و طفرە روی از نقش مخرب گردانندگان اصلی خانە کارگر، همە تقصیر وابستگی و ناکارآیی خانە کار گر را بە فصل ششم قانون کار نسبت دهد.

بولتن کارگری شماره 1: انتصاباتی که خط مشی آتی دولت را ترسیم می کنند

استقبال قابل توجه خوانندگان از چند شماره بولتن کارگری که ما چندی پیش به طور آزمایشی انتشار دادیم، ما را بر آن داشت که به این اقدام جنبه منظم دهیم. به علاوه در نظر است که با ارائۀ تحلیل و تجربیاتی از مبارزات کارگری دیگر کشورها، وزن بولتن را در این جهات سنکین تر کنیم. از این پس بولتن را با 4 موضوع: تحلیل، از تجربیات دیگران، چند خبر خارجی و اخبار کارگری داخلی روزهای جمعه انتشار خواهیم داد.

نگاهی بە برنامە کار علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی

ما درعین حمایت از کلیە مطالبات برحق کارگران، عقب نشینی دولت از پارەای سیاستهای دولت پیشین را نا کافی می دانیم وخواهان ابهام زدایی از وعدە های وزیر کار بە کارگران، اجرای وعده های دادە شدە و مقدمتا آزادی بیدرنگ فعالان کارگری از زندان، و رفع موانع فعالیت سندیکاهای کارگری توسط دولت هستیم.

انتشار هفتمین شماره بولتن کار و کارگری

هفتمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "آزادی فعالان کارگری شرط حسن نیت عملکرد دولت آینده" نوشته صادق کار، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو"، "رنج زنان شالی کار، برنج سفره من و تو"، "700 هزار تومان هزینه حداقل مواد غذایی خانوار 4 نفره" و اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

ضایعە درگذشت افشین اسانلو را تسلیت می گوییم

اصل ٢٦ قانون اساسی نیز فعالیتهای انجمن های سیاسی و صنفی را مورد تاکید قرار دادە و طبق این اصل زندانی کردن اعضا و رهبران نهادهای صنفی غیر قانونی است، دیگر هیچ دلیل موجەای برای محروم نگاە داشتن عدە زیادی از آزادی وجود ندارد.

تسلیت بە رفیق علی واحدی

ما درگذشت احترام عزیز، کە حکم رفیق را برای ما داشت بە شما و فرزندان دلبنتان صمیمانە تسلیت می گوییم وخود را درغم شما عمیقا شریک میدانیم. احترام رفت ولی خاطرە فداکاریها ومحبت های وی همچنان نزد ما زندە خواهد ماند وما هموارە از وی بە نیکی یاد خواهیم کرد، چرا کە چیزی جز نیکی ازاین زن کە وجودش مملو ازعشق وعاطفە بە مردم وکارگران بود ندیدیم.

بخش: 

انتشار ششمین شماره بولتن کار و کارگری

ششمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "فرصت برای اتحاد وسیع کارگری را از دست ندهیم" نوشته صادق کار، "گزارشی از وضعیت وخیم زنان کارگر" و "نامه بهنام ابراهيم زاده" انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

انتشار پنجمین شماره بولتن کار و کارگری

پنجمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با کارگران و عده های انتخاباتی، نوشته ای از جمیل محمدی، بیانیه های کارگری، گزارشی از نظر مردم نسبت به انتخابات و مروري بر اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

انتشار چهارمین شماره بولتن کار و کارگری

چهارمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی گزارشی از صادق کار در رابطه با اول ماه مه در نروژ، مروري بر اخبار کارگري در هفته گذشته اعتصاب، اخراج، کاهش تولید و بیکاري پنهان، بیانه سندیکاي کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر، فقر در ایران، زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازار کار و... انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

انتشار سومین شماره بولتن کاروکارگری

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران؛ و فراخوان کمپین بین المللی خمایت از حقوق کارگران ایران انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

انتشار دومین شماره بولتن کاروکارگری

دومین شمارۀ بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، حاوی اطلاعیه گروه کار نامبرده در مورد تحولات اخیر در زمینه دستمزد کارگران و تحرکات آنان، و با گزارشهائی از وضع کارگران فصلی و دستفروشان دوره گرد انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

شکایت، بیراهە است. راە درست، همبستگی، مبارزە و تشکل است

ما ضمن محکوم کردن فعالیتهای مخرب افراد به ظاهر کارگر و نهادهای کارگری وابستە بە حکومت که سعی دارند با جاروجنجال رسانه ای مسیر مطالبات به حق کارگران را به سراب شکایت به دیوان عدالت اداری سوق دهند ... کارگران را بە ادامە مبارزە وگسترش آن حول افزایش دستمزد و حمایت از تشکلهای مستقل و سازمانگران حرکتهای اعتراضی فرامی خوانیم.

انتشار نخستین بولتن کار و کارگری

نخستین بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، با یادداشتی زیر نام "تاوان رفتارتان را خواهید پرداخت!"، از صادق کارگر، انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است.

از فراخوان بە تجمع برای افزایش دستمزد حمایت می کنیم!

دعوت به تجمع از جانب کميته هماهنگ کننده برای طرح مطالبات کارگران، اقدامی است مثبت که لازم است از آن حمايت کرد. ما از این اقدام حمایت می کنيم و از کارگران می خواهيم که در اين تجمع حضور بهم رسانند. بی ترديد شرکت وسیع شما کارگران در تجمع، در شورای عالی کار بازتاب پيدا کرده و در تعيين حداقل دستمزد تاثيرگذار خواهد بود.

مسببان مرگ دلخراش معدنچيان، باید مجازات شوند!

لايحه دولت برای تغیير قانون کار و تامین اجتماعی و احیاء مناسبات عقب مانده استاد ـ شاگردی، نشان دهندە نگاە قرون وسطائی حکومتگران نسبت به کار و کارگر است. چگونە ممکن است با حذف قوانین اجتماعی و نظارتی کە در لایحە ضدکارگری دولت که در آن نظارت قانونی بر محیط های کار حذف و يا تعدیل گردیدە است، انتظار داشت کە عدم ایمنی در محیط های کار کە روز بە روز جان عدە بیشتری از کارگران را می گیرد، بهبود یابد؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)