گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هجوم ماموران امنیتی بە مجمع عمومی کارگران در شهر کرج را محکوم می کنیم!

بازداشت فعالین نهادهای کارگری وسندیکاهای کارگری ونقض مداوم حقوق بنیادین کارگران ایران توسط حکومت در حالی صورت می گیرد کە نمایندگان و تشکلهای واقعی و مستقل کارگران از شرکت در اجلاس سازمان بین المللی کار محروم گردیدە و بجای آنها ٦ نفربە اصطلاح نمایندە کە از تشکلهای وابستە بە حکومت دست چین شدەاند برای شرکت دراین اجلاس اعزام شدەاند.

حادثه ای که در ایران خودرو اتفاق افتاد یک استثنا نیست

این نه اولین بار است که در این واحد بزرگ صنعتی که بالغ بر ده هزار نفر کارگر و کارمند دارد عدم رعایت ایمنی کار و تشدید سرعت بیرویه کار باعث حادثهای چنین دلخراش می گردد و نه نخستین حرکت اعتراضی کارگری است که در آن جا بوقوع می پیوندد.

محاکمه منصور اسالو را قاطعانه محکوم می کنیم و خواهان آزادی او از زندان هستیم

منصور اسالو، رییس هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)، در حالی که دوران محکومیت او در شرف پایان بود و طبق توافق مقامات حکومت با مقامات سازمان بین المللی کار قرار بود از زندان آزاد شود، بار دیگر و بر طبق یک پرونده سازی دیگر در یک دادگاه کاملاً فرمایشی و غیرقانونی به چند سال زندان اضافی محکوم شده است.

با سرکوب و زندانی کردن کارگران، درد بی درمان رژیم کودتا درمان نمی شود

افزایش محبوبیت و نفوذ رهبرانی همچون اسالو و مددی وهمراهی روز افزون جنبش کارگری با جنبش سبز و مخالفت با سیاست های ویرانگرانه اقتصادی- اجتماعی رژیم که فقر و فلاکت وتباهی برای کارگران و زحمتکشان و ثروت ومکنت انبوه را برای سرمایه داری حاکم به ارمغان آورده است، همچون خاری است در چشمان کودتا گران.

نیم نگاهی به وضع کارگران و مزدبگیران در روز جشن آنان

دشواری کار این جنبش در عدم امکان تشکل یابی است، که سیاست پلیسی - امنیتی دولت حاکم، یک وجه آن و عدم رشد و توسعه بنگاه های تولیدی پایدار و پراکنده شدن نیروهای کارگری به علت بیکاریهای پی در پی و ستیز دائم با هیولای فقر و گرسنگی است. اما اقبال بزرگ این جنبش فرصت همگرایی با جنبش عظیم میلیونی ای است که در اعتراض به کودتای انتخاباتی خرداد 1388 شکل گرفت

بخش: 

یاد یاران، یاد باد

در موج کشتار عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی از برجسته ترین و متعهدترین کارگران پیشرو وفعالین و سازمانگران جنبش سندیکائی ایران توسط حکومت در زندانها به قتل رسیدند. در میان این جانباختگان رزمندگانی بودند که داغ شکنجه های دو رژیم را در تن داشتند. تعداد زیادی از این جانباختگان از کادرهای برجسته سازمان ما بودند

بخش: 

یدالله خسرو شاهی، مبارزی با آرزوهای سترک در تبعید جهان را ترک کرد

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تلاشها و زحمات رفیق یدالله خسرو شاهی، فعال برجسته و پرکار جنبش کارگری و سندیکایی ایران را ارج می نهد و فقدان ایشان را به خانواده او و به خانواده بزرگ جنبش کارگری صمیمانه تسلیت گفته و خود را در این غم سهیم می داند.

رفیق خیرالله درزی ( آقا جان) فعال باسابقه و برجسته جنبش سندیکایی و کارگری ایران، از میان ما رفت

با تاسف و افسوس فراوان اطلاع پیدا کردیم که رفیق خیراله درزی که در میان کارگران "آقا جان" خوانده می شد، در روز یکشنبه، 11 بهمن 1388، در سن 92 سالگی در تهران جهان را بدرود گفت و یاران و همرزمانش را تنها گذاشت.

اول ماه مه از آغاز تا همیشه ...

واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش چپ بیرون رفته است و مقابله با دیکتاتوری هر نیرویی جای آن را گرفته است

بخش: 

هیچ کس نمی تواند مانع برگزاری روز کارگر شود

تلاش غیرقانونی دولت برای جلوگیری از برگزاری مراسم و تظاهرات روز جهانی کارگر، که با نیت محدود کردن دامنه اعتراضات کارگری به سیاستهای ضداجتماعی و سرمایه سالارانه دولت انجام می شود، نمی تواند مانع برگزاری مراسم و تجمعهای کارگری در روز کارگر امسال شود.

فعالین سندیکایی را آزاد کنید

روه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیگرد و آزار و اذیت رهبران سندیکایی توسط حکومت را غیرقانونی و غیرانسانی میداند. ما تلاشها و فعالیتهایی را که در داخل و خارج کشور از طرف اتحادیههای کارگری، سازمانهای حقوق بشر، رسانههای خبری و غیره برای آزادی رهبران سندیکایی و در دفاع از حقوق سندیکایی کارگران و مزد بگیران ایران به عمل میآیند ارج مینهیم وبه همراه این نهادها خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی من جمله منصور اسالو،ابراهیم مددی و علی نجاتی تا قبل از سال نو می باشد.

بازداشت فعالین کارگری راخاتمه‌ دهید!

گرچه‌ زندانی کردن رهبران کارگری در ایران پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما به‌ دلیل شرایط حاد و بحرانی کشور، قدرت گیری بیش از پیش نظامیان و به‌ خصوص واگذار کردن فرماندهی نیروهای انتظامی، که‌ تا کنون در اختیار خامنه‌ای بود، به‌ وزیر کشور نگرانی در مورد سر نوشت زندانیان سیاسی را افزایش داده‌ است و بیم آن می رود که‌ ماجراجویان حاکم بخواهند با استفاده‌ از وضعیت بحرانی، منطقه‌ و جهان دست به‌ جنایت تازه‌ای بزنند.

مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست. رفیق حسن یونسی فعال برجسته‌ و باسابقه‌ جنبش سندیکایی دیده‌ از جهان فرو بست

کارگروه‌ کارگری سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) درگذشت رفیق حسن یونسی را به‌ خانواده‌،دوستان،رفقا و همه‌ فعالین جنبش کارگری تسلیت می گوید و خود را در این غم شریک می داند. ما مطمئن هستیم که‌ راه حسن همچنان تا پیروزی نهایی توسط رفقا و همرزمان او تداوم خواهد یافت.

رفیق حسن یونسی فعال بر جسته و با سابقه جنبش سندیکایی دیده از جهان فرو بست

«مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست »
حسن یونسی آخرین رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران کفاش دوشنبه شب 25/9/1387 براثر ابتلای به سرطان در شصت وپنج سالگی درگذشت.

خسرو جهانشاهی فعال کارگری و سندیکایی ازمیان ما رفت

خسرو جهانشاهی شاعر، اهل ادب و فرهنگ، انسانی بسیار فروتن، با احساس، امیدوار و انساندوست بود. وی علیرغم این که بارها به دلیل فعالیتهای اجتماعی و سندیکایی به زندان افتاده بود وهمواره در خطر بازداشت مجدد قرار داشت، با این حال در دشوارترین شرایط از کمک و پناه دادن به فعالان، مبارزان اجتماعی و سندیکایی تردید به خود راه نمی داد.

از مبارزات و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می‌کنیم!

ما ضمن حمایت از مطالبات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم مبارزات آنها برای رسیدن به حقوق خود، حمله و بازداشت تظاهرکنندگان در شهر شوش توسط حکومت را قویاً تقبیح و محکوم می کنیم.
ما خواهان پایان دادن به این گونه اعمال و رسیدگی به مطالبات کارگران و رفع مشکلات موسسه نیشکر هفت تپه هستیم.

تمدید مدت زندان محمود صالحی را محکوم می‌کنیم!

با همبستگی و طرح به موقع شعارها و مطالبات و همسو کردن سازمانهای کارگری حول مطالبات عمده جنبش سندیکائی، جلب همبستگی گروه ها، جنبش های اجتماعی دیگر، حمایت بین المللی اتحادیه ها و سازمانهای حقوق بشر می توان امکان کامیابی در این مبارزه را به نحو چشم گیری تقویت کرد. منصور اسالو و محمود صالحی ها را از زندان رها نمود، تعرض حکومت به حقوق کارگران را در هم شکست و دست آورده های جنبش کارگری را توسعه داد.

از کارزار جهانی همبستگی با کارگران ایران در 6 مارس حمایت می‌کنیم!

در ادامه این تلاش ها، کارزار تازه ای تحت عنوان روز همبستگی با کارگران ایران در روز شش مارس از طرف این دو اتحادیه قرار است در نودو یک کشور جهان برگزار گردد، که آزادی کارگران زندانی، به خصوص منصور اسالو و محمود صالحی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ایران ، اهداف اصلی این کارزار هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)