گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 158

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پایانی)
از جهان کار: سرگذشت اخراج 7 هزار کارگر
آیا بانک ها به یک "سرور" تبدیل می شوند؟
تشکل ها: ادامه اعتراضات به اصلاحات ضدکارگری قانون کار

بولتن کارگری شماره 157

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش7)
تشکل ها: موج جدید احضار و محکومیت فعالان کارگری و اجتماعی - رضا شهابی به زندان فرا خوانده شد

بولتن کارگری شماره 156

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: رادیکالیسم" سلبی پاسخ گو نیست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش6)
تشکل ها: سندیکای نقاشان البرز- لایحه اصلاح قانون کار محکوم است!

بولتن کارگری شماره 155

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پنجم)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را قویا محکوم می کنیم

بولتن کارگری شماره 154

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش 4)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - اصرار مسئولان قضائی بر امنیتی کردن فعالیت های صنفی

بولتن کارگری شماره 153

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: زمینه های اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 3)
- پاس بریتانیا: امید کارگران پیشین نفت دریای شمال به انرژیهای تجدیدپذیر
- سوئد: اریکسون با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره می شود
تشکل ها: جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
پروژه ارزان سازی نیروی کار

بولتن کارگری شماره 152

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 2)
فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند:
دستمزدهای کمتر به ازای مشاغل ثابت تر
استخدام 95 هزار کارگر فصلی توسط یو.پی.اس. آمریکا
شگردی دیگر از استثمار کارگران در آمریکا
بریتانیا - هلند
موافقت کارگران دریائی با پیشنهاد جدید مدیریت
تشکل ها:
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
مخالف طرح اصلاح قانون کار هستیم

بولتن کارگری شماره 151

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: عقب نشینی وزیر کار؛ گامی بە جلو برای کارگران
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 1)
برزیل: پاسخ اتحادیه ها ی برزیل به پیشنهاد 12 ساعت کار در روز:
فراخوان به اعتصاب عمومی
تشکل ها:
تشکل‌یابی مستقل در محاق

از دولت ایران بخواهید، کنوانسیون های بنیادین کار را اجرا کند

لایحە قانون کار فعلی ایران پس از سرکوب خشن پلیسی سندیکاها و شوراهای کارگری و بدون ملحوظ کردن نظرات و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران در شرایط دیکتاتوری و اختناق، بدون حضور نمایندگان کارگران توسط دولت تهیە شد و ٢٦ سال پیش بطور یک جانبە بە تصویب رسید.

بخش: 

بە نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران و پیگرد فعالین سندیکایی اعتراض کنید!

ما می دانیم کە تعرض بە حقوق سندیکایی کارگران یک پدیدە جهانی است. اما فشار این پدیدە و پیامدهای آن بر زندگی و رفاە کارگران ایرانی بخاطر ممنوعیت فعالیت اتحادیەای و وجود استبداد بسی بیشتر و مقابلە با آن نیز بسیار دشوارتر و پرهزینەتر است. ما و شما می دانیم کە مقابلە با تهاجم سازمان یافتە نئولیبرالیسم اقتصادی بە حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران بدون اتحادیە های نیرومند و همبستگی ملی و بین المللی جنبش کارگری میسر نیست و دولت های نئولیبرالی در کشورهایی مانند ایران نیز...

بخش: 

بولتن کارگری شماره 150

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: انحراف در بررسی لایحە اصلاح قانون کار
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پایانی)
اخبارخارجی
برزیل: عزل دیلما روسف ؛ اتحادیه های کارگری متحد می شوند
بریتانیا: ترک کار پیش از بازنشستگی 12 درصد از کارگران بیمار
تشکل ها:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه: لایحه ضد کارگری را محکوم می کنیم

بولتن کارگری شماره 149

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: کانون های هماهنگی شورا های اسلامی کار؛ شعار بدون عمل
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش ششم)
اخبارخارجی
هند: بیش از یک میلیون کارگر دست به اعتصاب خواهند زد
جهان
- از وضع زنان در بازار کار جهانی امروز- دیدبان حقوق بشر
- مهاجرت و توسعه

بولتن کارگری شماره 148

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: انفعالی کە کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پنجم)
اخبار خارجی
- استرالیا : زندگی کارگران بومی
- فنلاند: اصلاح خدمات عمدۀ بهداشتی و رفاه اجتماعی
تشکل ها
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعلام کرد : همچنان به وظایف خود عمل خواهیم کرد

بولتن کارگری شماره 147

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: توسل بە دروغ؛ برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها
از تجربە دیگران
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش چهارم)-
اخبار خارجی
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟- بخش پایانی
- بریتانیا ؛ هلند: گسترش شکاف بین فوق ثروتمندان و میانی ها
تشکل‌ها: اعتراض رئیس اتحادیه حمل و نقل بین المللی در حمایت از اعضاء سندیکای شر کت واحد اتو بوسرانی تهران

از تجربۀ دیگران - دفتر پنجم

دفتر حاضر پنجمین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها و وضع جهان کار، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده هفتگی است و هر هفته می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقاله را درج کند. دفتر حاضر حاوی مقالاتی است تماتیک، "از زشت و زیبای جهان کار": از کار کودکان، از کار اجباری و انواع اشکال برده داری مدرن، و از اقتصاد غیررسمی. ترتیب مقالات عیناً از انتشار آنها در بولتن کارگری اخذ شده است.

بخش: 

بولتن کارگری شماره 146

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: تسلیم در کار نیست؛ مقاومت و مبارزە ادامە دارد!
از تجربە دیگران:
فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش سوم)
اخبار خارجی:
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟
- بریتانیا: "پیشنهادمبلغ هنگفت" به کارگران، به جای حق بازنشستگی
- افریقای جنوبی:صدها کارگر "اسکوم" در خطر اخراج

بولتن کارگری شماره 145

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: درنگ جایز نیست! با تشکیل کمپین و دامن زدن بە اعتراضات، بە حذف قوانین حمایتی اعتراض کنیم
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق بعد از صدام حسین
اخبار خارجی
- نگاهی خوشبینانه به آیندۀ کار و زندگی
بریتانیا: بقای اتحادیه های کارگری در گرو تطبیق آنها با "اقتصاد فرفره"

بولتن کارگری شماره 144

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اذعان بە یک حقیقت، برای سرپوش نهادن بر حقیقتی مهم تر
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق
اخبار خارجی
- اروپای غربی و امریکا: نسل آینده وضع بدتری خواهد داشت
- ترکیه: مداخلۀ "آی.تی.اف." برای پیشگیری از نابودی اتحادیه کارگران
اطلاعیه: یورش قانونی به حقوق کارگر

بولتن کارگری شماره 143

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: لایحە ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت
از تجربە دیگران:
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پایانی)
اخبار خارجی
- نقش کلیدی سازمان های کارگری در توسعۀ پایدار
- بریتانیا: تعطیل صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان – (بخش دوم)
- هلند: فرصتهای شغلی جدید غالباً موقت اند
یادداشت منتخب: هجومی چندلایه علیه حقوق کار در ایران

بولتن کارگری شماره 142

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
از تجربە دیگران: - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 14)
اخبار خارجی
- بریتانیا: تعطیلی صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان
- هلند: فضای بیشتری برای افزایش حقوق ها
- فرانسه: دیوان عدالت اروپا، پاسخ گوی شکایت یک کارگر مسلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان (قسمت پایانی)

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)