اسفندیار طبری

رویکردهای فیلسوفان سیاسی به انقلاب و رفورم

عنصر اخلاقی‌ انقلاب از نظر کانت، آن همبستگی و شعور و هیجانی است که همگی‌ را به یکدیگر متصل می‌ کند. اما او کنش انقلابی‌ را کنشی پیشرفته و مترقی نمی بیند. ابزار اخلاقی‌ انقلاب بسیار محدود است و از این جهت همواره ناعادلانه می باشد. بی عدالتی انقلاب از نظر کانت، نتیجۀ خشونت است. انقلاب سیستم و نظم حکومتی به کلی‌ به هم می‌ ریزد و متوقف می‌ کند و استقرار یک نظم نوین را بسیار دشوار می‌ سازد.

مصاحبه با آقای اسفندیار طبری بمناسبت 21 آذر

١- نهضت ملی ٢١ آذر، حرکتی در جهت طرح و احقاق خواسته ها و مطالبات ملی-فرهنگی آذربایجان بود. زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری نهضت ملی آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و پیشه وری از نظر شما چی بود؟

اشتراک در RSS - اسفندیار طبری