انجمن امید

ساعاتی با کاظم کردوانی

کاظم کردوانی در گفتگوئی پرمحتوی با رضا کاظم زاده، از زندگی خود می گوید، از جنبشهای اجتماعی، خاصه جنبشهای چپ و کارگری در سالهای جوانی اش در اروپا، از فعالیتها و ساختار کنفدراسیون، از روزهای حضور آقای خمینی در فرانسه، از تحول موضوعی مطبوعات ایران در سالهای 60، از شرایط فعالیت کانون نویسندگان ایران، از کنفرانس برلن، ... و از کار امروزش.

سیر تحولات تاریخی ایران و جهان بر حقوق بشر

در مصاحبه انجمن "امید" با عبدالکریم لاهیجی

انجمن پژوهش، ترویج، آموزش و دفاع از حقوق بشر در ایران – بلژیک (انجمن "امید") مصاحبه‌ای را با آقای عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، انجام داده است.

اشتراک در RSS - انجمن امید