فریبرز رئیس دانا، رضا شهابی

نجات بشر نیازمند ناستردنی در برابر غل و زنجیرهای واقعا موجود است

نقض حقوق بشر در کشور ما ... فقط ناشی از سهل انگاری سلیقه ورزی و یا سوء سیاست نیست، بلکه ریشه در سلطه گری اقتصادی و پابرجا نگهداشتن فرهنگ استیلای پدرسلارانه برای تامین منافع خاص امنیت موجود دارد... اما نقطه ی شروع آن باید عزم راسخ همه ی نیروهای آگاه و متعهد و به ویژه کارگران و کارکنان خدماتی و روشنفکران در جهت کنارگذاشتن اصلیترین موانع سیاسی باشد.

اشتراک در RSS - فریبرز رئیس دانا، رضا شهابی