مناسبت‌ها

همراه با ترانه سرودهای به ياد ماندنی.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران

درحالی که رژیم توانائی مهار بحران و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی را ندارد، در شرایطی که امکان بروز شورش های خودانگیخته و بدون سازماندهی از هر سو وجود دارد، طبقه کارگر باید بتواند این آمادگی را بدست...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ویدیو کلیپی از گروه‌ کارگری سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت به‌ مناسبت اول ماه‌ مه‌ (یازده‌ اردیبهشت)، روز جهانی کارگران.

شورای سردبیران کار آنلاین

بە امید آنکە در پرتو مبارزات مردم و افزایش همبستگی نیروهای مخالف استبداد و بی عدالتی، استبداد حاکم هرچە زودتر از میان بردادشتە شود و با استقرار حاکمیت مردم، زمینە توسعە اقتصادی و سیاسی و غلبە...

نظر1
پرویز داورپناه

اگر پنجاه سال پیش، دانشجویان مستقل ایرانی با شعار، «اتحاد، مبارزه، پیروزی» و تشکیل کنفدراسیون جهانی، توانستند با دیکتاتور ایران به مبارزه بر خیزند، قطعاً امروز نیز جوانان و مخالفان مستقل حکومت...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، در دفاع از تلاش جهانی برای نو کردن زمانه، در دفاع از حق سخن گفتن و آزاد زیستن و در دفاع از زندگی، سالی پر از رفاه، آزادی، شادی و تغییر شرایط اسارت بار کنونی برای...

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کار آنلاین، فرارسیدن سال ٢٠١٣ میلادی را بە همە مردم جهان بویژە هموطنان عزیز مسیحی تبریک می گوید، و آرزو می کند کە سال جدید سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، و صلح، آزادی و رونق...

جمعی از زندانیان سیاسی زمان شاە

در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، در شادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون، برای برقراری...

نظر2

حزب چپ سوئد همه ساله مراسم روز جهانی کارگر را در شهرهای مختلف برگزار میکند و این فیلم به گوشه هایی از این مراسم را در شهر لینشوپینگ نشان میدهد

صفحه‌ها