فواد شمس

به بهانه 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان

برای پروانه‌های بال‌شکسته

درباره خواهران میرابال یک رمان خیلی خوب منتشر شده است با عنوان «در زمانه پروانه‌ها». از نظر بسیاری از منتقدان ادبی این کتاب یکی از بهترین نمونه‌های تلفیق یک رمان سیاسی با زندگی واقعی کاراکترهای داستانی است.

چپ و اسطوره‌هاى مرتجع ضد امپرياليست

تحليل مارکسيستى تحليلى است که سوسياليسم و آلترناتيو جامعه سرمايه‌دارى را از درون خود متن مدرنيته بيرون مى‌کشد نه از حاشيه! سوسياليسم از درون سرمايه‌دارى رشد مى‌کند! سوسياليسم محصول پيشرفت و تکامل جوامع مدرن است! در اين ميانه چپى که مى‌خواهد نماينده اين سوسياليسم باشد مسئله‌اش نه تجاوز بيگانه به سرزمين و مقدساتش نه جنگ مقدس ميان اردوگاه‌ها است بلکه مسئله‌اش نبرد طبقاتى است

دشمنان جنگ، پيام‌آوران صلح چه کسانى‌اند؟

بياييد با هم تصور کنيم که: جوانان حاضر در جبهه‌هاى جنگ اسلحه‌ها را بر زمين بگذارند و از پشت سنگرهاى‌شان به دشت بيايند و يکديگر را در آغوش گيرند و به جاى گلوله به هم گل بدهند. زنان به فرزندان خود به جاى کينه از ديگرى درس عشق به انسان‌هاى ديگر را ياد بدهند. کودکان در کوچه‌هاى شهر و مدرسه‌ها به جاى سردادن شعار هاى مرگ بر اين و مرگ بر آن سرود دوستى و انسانيت بخوانند. تمام انسان ها وراى قوميت، مليت، نژاد، مذهب، رنگ و.... دست در دست هم پرچم‌هاى سفيد به دست و گل‌هاى سرخ بر دهان به خيابان‌ها بريزند

چرا طبقه کارگر؟

سرمقاله "نسل سوم" نشريه دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه

اگر مبارزات کارگران و ميليون ها کشته در اين راه نبود، سرمايه داري همچنان لجام گسيخته به ترکتازي خود ادامه مي داد.اين مبارزات کارگران و آزاديخواهان جهان بوده که سرمايه داري را وادار به عقب نشيني کرده است. نه به اصطلاح عقلانيت و انعطاف پذيري آن.اگر نبود فشارهاي طبقه کارگر و اگر سرمايه داري مي توانست از هر انسان ١٨ساعت کار مي کشيد.

بخش: 
اشتراک در RSS - فواد شمس