لیزا سروش

حکومت افغانستان روز جهانی محو خشونت را با خشونتی دیگر تجلیل کرد: باز هم «اعدام»

خبر اعدام به فرمان رئیس جمهور کرزی مرا وحشت زده ساخت. کشتن انسان به هر اسم و رسمی، وجه منطقی، عاطفی و خردورزانه ندارد. نظام های حکومتی در فرایند دموکراتیزه شدن حق ندارند خشونت را با خشونت پاسخ دهند.

اشتراک در RSS - لیزا سروش