پويان ف.

این شعله خاموشی نمی گیرد

چپ ریشه دارد. تاریخ دارد و قطعا نمی تواند بدون آن دست به بازسازی خود بزند. این تاریخ برایش سرمایه اجتماعی است و چه خوب است که با برخوردی رادیکال و البته خوانشی انتقادی از تجربیات گران بهای این 100-150 سال در جهان و در ایران استفاده کند.

اشتراک در RSS - پويان ف.