کار آنلاین

گزارش کنگرە سیزدهم سازمان اکثریت (٤)

پس از آن نحوە رسیدگی بە سند برنامە در دستور کار کنگرە قرار گرفت. در ابتدا دو پیشنهاد ارائە شدە از طرف یکی از رفقا بە بحث و رای گیری گذاشتە شد، و سپس کل سند در معرض رای کنگرە قرار گرفت. بعد از سخنرانی موافقان و مخالفان سند برنامە، سند بە رای کنگرە گذاشتە شد کە با آوردن ٦٤ درصد از رای اعضای کنگرە بە تصویب رسید.

گزارش کنگرە ١٣ سازمان اکثریت (٣)

سپس پیام احزاب و سازمانهای مهمان از جانب نمایندگانشان قرائت گردید. این احزاب و سازمان ها عبارت بودند از نهضت آیندە افغانستان، حزب دمکرات کردستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، منفردین چپ، حزب تودە ایران و حزب چپ آلمان. قرائت پیامهای جمهوری خواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکراتیک مردم ایران بە بعداظهر موکول گردید.

گزارش از کنگرە ١٣ سازمان اکثریت (٢)

بحث مربوط بە اسناد سیاسی از سر گرفتە شد کە در جریان رای گیری ها سند سیاسی پیشنهادی شورای مرکزی با کسب بیشترین آرا بە سند مبنا تبدیل شد. کنگرە با انتخاب کمیسیون سند سیاسی برای بررسی پیشنهادات احتمالی و مطروحە بە کارهای خود ادامە داد.

گزارش از کنگرە ١٣ سازمان اکثریت (١)

در متنی کە بە مناسبت و یاد رفقای جانباختە ٢٩ فروردین قرائت شد، آمدە بود: "بیست و نە فروردین، تاریخ است، و هنوز تاریخی زندە. هم دریغا تکرار تاریخ جنایت استبداد و هم اما شادا کە تاریخ تداوم نبرد علیە استبداد، و این بار نبرد بە ضد ولایت بە جای سلطنت."

بزرگداشت پیکاری تاریخی در راه آزادی و داد

گزارش جشن بزرگداشت سالگرد 19 بهمن و رویداد سیاهکل در برلین

این وظیفۀ مشترک ماست که در برابر درد مشترک استبداد و بیداد دیرپای، عزمی مشترک برای فرارفتن به سوی آزادی و داد شکل دهیم و این عزم مشترک را به گوش و دیدۀ مردم خود برسانیم.

پانل "چپ در کردستان، چالشها و آیندە آن" در مراسم روز شهید شیوعی در اسلو

در این مراسم کە با حضور ده ها تن از فعالان چپ و نمایندگان دیگر احزاب برگزار شد، با تشکیل پانلی از چهار فعال چپ، بحثی راجع بە چپ در کردستان، چالشها و آیندە آن صورت گرفت کە مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

سومین و آخرین روز دادگاه نمادین ایران تریبونال در شهر لاهە

در آخرین روز دادگاه طبق روال دو روز پیشین، شهود به جایگاه خود احضار شدند. اولین شاهد خانم نوال محسنی از اتحادیه کمونیستها بودند، سپس بە ترتیب صادق ناهومی (فدأییان خلق ایران اکثریت)، ایرج مصداقی (سازمان مجاهدین خلق) و آن برلی (از اعضای کمیسیون تحقیقات ایران تریبونال و فعال حقوق بشری که بارها به ایران سفر کرده بودند) در جایگاە شهود حضور یافتند.

گزارش روز دوم دادگاه ایران تریبونال در شهر لاهه

روز دوم دادگاه بررسی جنایات جمهوری اسلامی طبق برنامه قبلی‌ امروز بیست و ششم اکتبر راس ساعت ۹ صبح برگذار شد. در این جلسە افرادی از سازمانهای متفاوت سیاسی ایرانی بعنوان شاهد بە محل مخصوص شهود احضار شدند.

آغاز دومین دور دادگاه ایران تریبونال در شهر لاهه

دادگاه امروز بسیار متفاوت از دادگاه اول (در لندن) بود. تعداد دادستانها و همچنین شیوه پرسش دادستانی به گونه‌ی بود که هیات قضات بتوانند شناخت بهتر و بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی، احزاب، سازمانها و افراد به دست بیاورند.

گزارش برگزاری مراسم مشترک بزرگداشت جانباختگان فاجعه ملی کشتار سال ۶۷ در شهر تورنتو کانادا

تلاش ما برای حفظ حافظه تاریخی یک ملت نه برای تیز کردن چاقوی انتقام بلکه برای آب دادن نهالی است تا تجربه تاریخی آینده کشورمان ایران باشد. ما چنین جنایت عظیم و وحشتناکی را به یاد می آوریم تا هرگز تکرار نشود.

آکسیون مشترک در نروژ

روز 15 سپتامبر با همکاری و مساعی سازمانضد نژاد پرستی در تروندهایم (sos) و حامیان مادران پارک لاله آکسیونی بطور مشترک در محکوم کردن و اعتراض به اقدامات نژاد پرستانه علیه شهروندان افغان در ایران و همچنین فشار و نارساییهای سیاسی اجتماعی دولت افغانستان بر مردم و جامعه ی افغان صورت گرفت

گزارش یادمان کشتار زندانیان سیاسی ایران در برلین

حضور گسترده شرکت‌کنندگان در مراسم یادمان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در ایران، نشانگر همدلی، همصدایی و قدردان مردمی است که با شرکت مستمر خود ضمن تاکید و اعلام مکرر بر دادخواهی علیه کشتار زندانیان سیاسی، مبارزه خود را " علیه فراموشی " نیز یاد آوری می‌کنند

ما خواستار لغو مجازات اعدام به هر شکل آن هستیم

«حامیان مادران»، در تجمع هفتگی خود در همبستگی و همرایی با خواستهای دادخواهانه و عدالتجویانه مادران پارک لاله با تشکیل کمپین که مورد حمایت تعدادی از اعضا سازمان جوانان حزب کارگر نروژ و اعلام پشتیبانی و همبستگی مادران صلح اسلو قرار گرفت، با برپایی نمایشگاهی از تصاویر کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و کنشگران در بند جمهوری اسلامی، با در دست داشتن تصاویری از زندانی سیاسی محکوم به اعدام، غلامرضا خسروی، با پخش تراکت و اطلاع رسانی حضوری بصورت گسترده ای نسبت به این حکم ضد انسانی اعتراض کردند. 

دادگاه نمادین بررسی مردمی کشتارهای زندانیان سیاسی دهه شصت!

در این دادگاه افرادی از تمام گروه های سیاسی چپ از جمله حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت و اقلیت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان راه کارگر، سازمان پیکار، حزب کومله و سازمان مجاهدین خلق، گروه فرقان و دیگر گروه ها و افراد شهادت نامه های خود را ارائه دادند

فعالیت فدائیان خلق بە مناسبت اول ماە مه در شهر اسلو

سە جریان سیاسی فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، حزب کمونیست کردستان عراق و هواداران حزب تودە ایران در نروژ با گذاشتن میز مشترک در میدان جوانان اسلو، محلی کە هر سالە مراسم اول ماە مە در آنجا شروع می شود، توانستند با توزیع اعلامیەها و مقالات سیاسی متنوع بە زبانهای کردی، فارسی، نروژی و انگلیسی، جلوە خوبی از فعالیت بە مناسبت این روز تاریخی را ارائە بدهند

گزارش بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد جنبش فداییان خلق ایران درشهر اسن ـ آلمان

در ادامه، ميزگرد سياسی با شرکت آقايان مزروعی، از فعالان سياسی اصلاح طلب، حبيب پرزين از اتحاد جمهوری خواهان ايران و علی پورنقوی ازسازمان فدايیان خلق ايران (اکثريت) برگزار گرديد.

مجری ميزگرد، آقای مرتضی صادقی وسخنرانان، زادروز جنبش فدائی را به حضار تبريک گفتند و سپس به بحث و تبادل نظر حول مسائل روز ايران از جمله خطر جنگ، تحريم ها، بحران حاکميت و راه های طرد استبداد و رژیم دیکتا توری حاکم پرداختند.

آیا سرنوشت انقلاب بهمن میتوانست جز اینکه شد، باشد.

مناظره ای که 20 سال پيش با شرکت: ابوالحسن بنی صدر، بهزاد کريمی، زنده ياد کامبيز روستا و مهران براتی، توسط «تلويزيون ندا» در برلين تهيه و تنظيم شده بود که يکبار ديگر لينک آن در اختيار خوانندگان سايت قرار می گيرد

نهمین پروژه ویژه جوانان

سفر آموزشی به يونسکو در پاريس و پارلمان اروپا در بروکسل

کانون پژوهش فرهنگ ايران با همکاری صدها جوان و خانواده هايشان، تعدادی از انجمن ها و آموزگاران زبان مادری در کمونهای يوته بوری، پارتيله، موندال و لهروم و ... و شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا نهمين پروژه جوانان را با موضوع محوری «ميراث جهانی، دمکراسی و نقش يونسکو» از روز دوم نوامیر 2011 آغاز می کنند

علیه اعدام، گزارش روز ۱۰ اکتبر، ترندهایم

در این آکسیون که با همراهی بخشی از نیروهای دمکرات نروژی نیز همراه بود، با یاد وگرامیداشت جانباختگانی که طی ۳ دهه حکومت ضد دمکراتیک رژیم اسلامی به جوخههای اعدام سپرده شدند، خصوصا قربانیان سال ۶۷ درخاوران، ضمن همدردی با بازماندگان این فاجعه و اعلام همبستگی با مادران پارک لاله، خواستار توقف حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و محاکمه علنی همه آمران و عاملین جنایات سی و چهار سال گذشته شدند

بیانیه فعالان فرهنگی و اجتماعی آذربایجان و حامیان آن در اعتراض به دستگیری فرانک فرید

با توجه به همزمانی دستگیری وی با اعتراضات مردم آذربایجان که توأم با دستگیری گستردۀ فعالین مدنی آذربایجان بوده، بیم آن میرود که فضای مشوش کنونی مانع هرگونه برخورد عادلانه با این زن فرهیخته شود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین