فریبرز ستاری

مشاهده چپ از دريچه تئوريك – تاريخی

پاسخ كوتاه به پيشنهاد سازمان اتحاد فداييان

فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و ناكارآمدی سيستم سوسياليسم دولتی را نمی توان پايان تاريخ انديشه چپ تصورنمود. ازآنجا كه انديشه ها زوال نمي يابند بلكه درقالب واندازه ی ديگرخود را ترميم می نمايند.

اشتراک در RSS - فریبرز ستاری