کمیته برگزاری جشن اومانیته 2015

گزارش برگزاری هشتادمین سالگرد مراسم اومانیته

چادر ایران، که با مسئولیت چهار جریان چپ اداره می شد، مورد استقبال بسیار چشمگیری قرار گرفت و در طول سه روز جشن به رغم اینکه مساحت آن نسبتا بزرگ بود، اما لحظه ای خلوت نمی شد و بسیاری از مراجعه کنندگان نمی توانستند مکانی برای نشستن پیدا کنند.

اشتراک در RSS - کمیته برگزاری جشن اومانیته 2015