سارا سماواتی

فداییان اکثریت یاد همرزمان خود را گرامی داشتند

یادبود اعدام های ۶۷ در برلین

به گفته خانمی از شرکت کنندگان در مراسم: حیرت هولناکی که در تابستان دهشتناک سال ۶۷ بر جان بازماندگان قربانیان رعشه انداخت هنوز باقی ست و با گردنکشی و صحنه گردانی قاتلان شناخته شده آن، و بی عقوبت ماندن قاتلان ناشناس، هر روز بزرگتر و سنگین ترمی شود

اشتراک در RSS - سارا سماواتی