گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بزرگداشت هشت مارس، روز جهانی زن

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعيض جنسيتی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند

بخش: 

هشت مارس، روز مبارزه برای آزادی، رفع تبعيض جنسيتی و عدالت اجتماعی را گرامی داريم!

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعيض جنسيتی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند.

٨ مارس تبلور مبارازت آگاهانه زنان جهان بر ضد ستم جنسيتی‌ است!

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن!

با وجود تمام فشار هایی که استبداد مذهبی بر فعالین زن وارد می کند، جنبش زنان ما بی شک یکی از پایه های اصلی جنبش برابر حقوقی و دمکراسی خواهی در ایران است

جنبش چپ ایران یکی از زنان مبارز خود را از دست داد

رفیق راضیه جزو اولین کسانی بود که در خارج از کشور با امضای بیانیه کمپین یک میلیون امضاء عضو آن شد و با جمع آوری امضاء و کمک مالی با کمپین همکاری کرد. او یکی از یاران جدا نشدنی جنبش زنان بود و تا انجائیکه سلامتی اش اجازه میداد، در سمینارهای زنان شرکت میکرد و وجودش گرما بخش نشست ها بود.

25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ما بر این باوریم تا زمانی که دولت خود عامل خشونت است نمیتوان از جامعه ای سالم سخن راند، و مادامی که نابرابری جنسی و خشونت علیه زنان در جامعه رواج دارد، نمی توان جامعه ای دمکرات و آزاد داشت، از اینرو مبارزه با حذف خشونت علیه زنان در ایران، با مبارزه علیه حکومت ولایت فقيه در هم تنیده هستد.

ما خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم!

این اولین بار نیست که فعالین زن حقوق بشر و مبارزین علیه مجازات اعدام و بازماندگان فاجعه ملی با چنین اتهاماتی مواجه می شوند. ما این اتهامات واهی را مردود شمرده و خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم.

ما خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم!

این اولین بار نیست که فعالین زن حقوق بشر و مبارزین علیه مجازات اعدام و بازماندگان فاجعه ملی با چنین اتهاماتی مواجه می شوند. ما این اتهامات واهی را مردود شمرده و خواهان لغو محکوميت خانم منصوره بهکيش هستيم.

در تأثر از درگذشت نویسنده نامدار، بانو سیمین دانشور

خانم دانشور مفتخر به کسب دکترای ادبیات در همان سالهای نخستین صدور چنین عناوین علمی از دانشگاه تهران بود و از آنجا که در زمانه خود در زمره زنان هنرشناس، نویسنده، مترجم و مدافع حرمت قلم شناخته می شد مورد احترام بسیاری بویژه جامعه هنری قرار داشت. گزینش او به عنوان نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، یکی از افتخارات ماندگار وی است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)