اسفندیار کریمی

پاسخ به نوشته ای غیر مسئولانه

"گامی در بازخوانی جنبش ملی - مردمی ترکمن صحرا"

"ت آتابای" باید فضای فکری وسیاسی خود و دوستان و همرزمانش در آنزمان را در ضمیر خویش باز سازی میکرد و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی آن زمان و روحیات مردم منطقه، به قضاوت می نشست، تا در نوشته اش مرز بین تاریخ گوئی وتاریخ سازی تمایز یابد. در نوشته او بسیاری از وقایع تحریف شده و "فاکتها"ی ارائه شده غیر واقعی و حاکی از بی اطلاعی است.

اشتراک در RSS - اسفندیار کریمی