حسن جعفری

يادى از صفرخان *

عید نوروز و تحويل سال‌، تنها وقتی بود كه روبوسی آزاد بود. همه ما حداكثر با ٥٠ درصد زندانی‌ها دست می دادیم و روبوسی می كردیم. اما خان تنها كسی بود كه می بایست با صد در صد زندان روبوسی می كرد. چه كسی می‌خواست از تبریك سال نو و روبوسی با خان صرفنظر نماید؟

خاستگاه فرهنگى جنبش فدائی

جنبش مسلحانه از دل جنبش روشنفکرى دهه چهل بيرون آمده بود، در اين مکتب پرورش يافته بود، همدلى و همراهى اين نيرو را با خود داشت، از آن تغذيه مى کرد، فرياد پرخاشگرانه اين نسل بر عليه بيداد و ستم و ديکتاتورى بود. نه اينکه روشنفکران ما تحت تاثير مبارزه مسلحانه بودند، بلکه جنبش فدائى تبارز سازمان يافته، راديکال و مسلحانه گرايشات مبارزاتى جنبش روشنفکرى دهه چهل بود

سازمان و اتهام همکاری با سلطنت طلبان!

تقی روزبه اتهام سنگينی را به سازمان وارد کردند، اتهام همکاری با سلطنت طلبان. اما متاسفانه بخودشان هيچ زحمتی ندادند که اين اتهام را ثابت کنند و حتی اندک تلاشی هم در اين زمينه بعمل نياوردند. معلوم نيست ايشان از کدام سند سازمانی و کدام اقدام، چنين سياستی را نتيجه گرفتند؟

اشتراک در RSS - حسن جعفری