گروه کار تدارک و سازماندهی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گزارش دوم گروه کار تدارک و سازماندهی از پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

اميد آن است که همه ما زير يک چتر گرد بيآئيم و دست در دست هم بگذاريم و چپ نيرومند و قوی را شکل دهيم. امروز وجود تشکل قوی چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و حمايت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور به يک امر ضرور تبديل شده است.

گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

گروه تدارک و سازماندهی در مجموع برخورد فعالان این پروژه را در سطوح مختلف و در تمامی زمینه، مفید دانسته و کار مشترک را اندوخته ارزنده برای آنان و برای جنبش چپ ایران می داند.

پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران" با جدیت پیش می رود

از تاریخ اعلام فراخوان ( 23 ژوئن 2013) برای وحدت بخشی از جریانات چپ تا امروز یکسال و نیم گذشته است. بحث هایی که در ارتباط با پروژه "تشکل بزرگ چپ" در این مدت بین سه جریان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و تعدادی از فعالان منفرد، که تحت نام کنشگران چپ، حضور دارند، جریان داشته است، قرار است در خلال ماه های آتی به صورت طرح اسناد به طرفهای چهارگانه ارائه شوند و در صورت پذیرش آنها با برگزاری کنگرۀ وحدت در تابستان 2015 به سرانجام برسد.

اشتراک در RSS - گروه کار تدارک و سازماندهی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)