تیموتی بنگتسون

پانلهای خورشیدی چاپ 3 بعدی

پانلهائی که در هوای ابری بیشترین کارآئی را دارند

انتظار محققان این است که این تکنولوژی مقدمتاً در ادوات الکترونیکی و نیز در پوشاک به کار آید و پیشرفتهای بعدی بتوانند آن را برای تولید کلان انرژی آماده کنند.

بخش: 
اشتراک در RSS - تیموتی بنگتسون