آراز فنی

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان

به مناسبت67 سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق بشر

از همین جاست جنبش برابرطلبی زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، همجنس گرایان، همه ی این موارد علیرغم اعلام سیاست های چند فرهنگی و لیبرال گروه هائی که قدرت مالی و سیاسی ندارند و نصف جمعیت انسانی یعنی زنان هنوز که هنوز است برای برابری حقوق خود با مردان، قوم حاکم و یا مذهب مسلط مبارزه می کنند.

اشتراک در RSS - آراز فنی