سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - نروژ

پیام تبریک بە مناسبت سالروز تاسیس حزب کوملە کردستان ایران

درودهای صمیمانە ما را بە مناسبت تاسیس حزبتان، حزب کوملە کردستان ایران، پذیرا باشید. بی گمان حزب شما یکی از احزاب مبارز در جنبش کردستان و در مبارزات دمکراسی خواهانە و آزادی طلبانە مردم ایران است کە برای فردائی بهتر و آبادتر در تمام سالهای عمرش تلاش کردە است.

پیام بە هموطنان متحصن در شهر تروندهایم نروژ

تشکیلات نروژ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بدین وسیلە از تحصن شما حمایت می کند و مانند شما شرکت کنندگان در این تحصن، نقض خشن حقوق بشر توسط حکومت در ایران را محکوم نمودە و بە سهم خویش برای جلب آرا وحمایت مردم و دولت نروژ از مبارزات جنبش دمکراتیک مردم ایران و رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی از طرق ممکن، تلاش می کند

پیام تبریک بمناسبت روز کوملە

در شهر اسلو در کشور نروژ روز شنبە دوازدهم فوریە، مراسمی بە مناسبت سالروز تاسیس حزب کوملە کردستان ایران برگزار شد. در این مراسم از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت هم دعوت بعمل آمدەبود. متن پیش رو، پیام تشکیلات نروژ سازمان بە این مناسبت می باشد

پيام سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ تشکيلات نروژ به سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران ـ کومله

ما فدائيان اکثريت، با سازمان مبارز شما نکات مشترک بسيارى داريم. از اين رو، روند نزديکى هرچه بيشتر ما و نيز تلاش در راه تشکيل يک جبهه ى سکولار و مترقى از همه نيروهاى سياسى ايران، مي تواند اميد اتکا به خويش را در ما نيرومندتر کند. همچنين قادر است ما را مطمئن سازد که مي توانيم زندگى شايسته اى را براى همه اقشار و مليت هاى مختلف و از جمله خلق کرد به ارمغان بياوريم.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - نروژ