حجت نارنجی

اصلاح طلبان در آچمز یا بر سر دو راهی؟

با کانديداتوری تاجزاده فضای انتخاباتی در فضای مجازی به ويژه در کلاب هاوس داغ شده بود اما پس از سخنان آقای خامنه ایی و مصوبه اخیر شورای نگهبان، فضای عمومی در مورد انتخابات بیش از پیش به سردی رفته و فروکش کرد. چشم انداز تاریک انتخابات از یک طرف و باور به اصلاح پذيری نظام و تمکین به خواسته های رهبر از طرف دیگر دو لبه قیچی هستند که اصلاح طلبان در مصاف با آن در مقابل یک انتخاب تاریخی قرار گرفته اند.

بخش: 

تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) آغازی بود بر پایان جداسری ها

در این مسیر اما فکرهای دیگری بودند و هستند که ماندن در جزیره را امن تر میدانند. ماهی سیاه کوچولو و پیامش را فراموش کرده اند و افتخارات گذشته برایشان کافی است که از وضع موجود راضی باشند. اصرار وافرشان بر «هویت تاریخی» و مقدس کردن «نام و نشان» های پرافتخار نشانگر روحیه «ناسيوناليسم سازمانی» است.

آقای روحانی: از حقوق داخل کشوری ها دفاع کنيد، خارج کشوری ها پيش کش!

اگر آقای روحانی واقعأ به گفته خود دردفاع از حقوق همه ایرانیان معتقد و پایبند است، حقوق همان بناحق محبوسان و محصوران را در داخل کشور پیگیری کرده و زمینه دادخواهی قانونی و عادلانه و علنی آنان را فراهم کند، کار بزرگی کرده است؛ و نیازی به سنگ خارجیان به سینه کشیدن را ندارد

بخش: 

برجام، آزادی و نان

 از هفته پپيش خبرهای مربوط به اجرايی شدن و يا نشدن برجام در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افزايش طبيعی پيدا کرده بود. بخشی که تدام حيات سياسی و ايدئولوژيک خود ويا حفظ مزيت های اقتصادی و حکومتی خود را در ناکامی توافقات می ديدند، از نزديک شدن به روز موعود در هراس بودند و تا لحظات آخر نيز سعی در تخريب داشتند. نمونه اش ادعای روز پنج شنبه سردار نقدی در خصوص مفاد توافقنامه برجام و اصرارش بر تفاوت آن با نظرات خامنه ايی بود و يا در خارج از ايران نامه تعدادی از سناتورهای آمريکايی به جان کری به بهانه معافيت کسب ويزا برای ايرانيان بود که با قصد تضعيف موضع کری در روند توافقات صورت گرفت.

چند نکته در باره " پيرامون موضع ما در قبال نشست برلين"

در حالی که پراکندگی، از دردهای اساسی اپوزيسيون بشمار ميرود، کدام تلاشگر سياسی است که دل در گرو برقراری دمکراسی در کشورمان و رهايی مردممان از گريبان استبداد حاکم را داشته باشد و اما با ايجاد و يا تلاش برای ايجاد ثقل های نيرومند از نحله های سياسی مختلف، مخالفت کند

اشتراک در RSS - حجت نارنجی