رضا کریمی

گسترش قراردادهای حجمی ترفندی برای تحمیل قرارداد های موقت

از آنجایی که قرارداد حجمی با سیاستهای درازمدت ضد کارگری دولت تدبیر و امید آقای روحانی خوانایی کامل دارد عقد اینگونه قرارداد ها در چند ساله ی اخیر رو به گسترش بوده وجود چنین شیوه غارت نیروی کار و مطرح شدن قرارداد حجمی دو استفاده و کاربرد برای دولت نئولیبرالیستی آقای روحانی دارد در کوتاه مدت به عنوان چماق بر علیه کارگران استفاده میشود تا کارگران وفعالین کارگری از ترس قرارداد حجمی به قرارداد موقت پیمانی و قرارداد موقت تن در دهند و ...

بخش: 

سکوت اصلاح طلبان غیر حکومتی در مقابل تعرض بە حقوق کارگر

بدتر از آن مواضع فعالین اصلاح طلب خارج از حاکمیت است که سابقه ی چپ دارند در چند ساله ی ریاست جمهوری رفسنجانی و آقای خاتمی و اخیرا دوره ریاست جمهوری آقای روحانی که عامدانه تیشه به ریشه ی قانون کار زده میشود سکوت کامل اختیار کرده اند.

بخش: 

اخراج از کار بخاطر اعتراض بە ندادن دستمزد شب عید!

این سیاست تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی تبلیغ گردیده است. تأثیر و پیامد اجرائی شدن این آئین نامه و تغییرات داده شده ی بعدی در آن رابطه ی فرد و دولت و کارگر وکارفرما را چنان زیر و رو کرده که این تصور را عینیت میدهد که کشور به اشغال نیروی بیگانه در آمده ومام اختیارات حیات و ممات اهلی بومی در ید قدرت بیگانه است.

بخش: 

ناقوس خانمان برانداز خصوصی سازی در هفت تپە

این خصوصی سازی و فروش بی اطلاع کارکنان این مجتمع که سالیان درازی از عمر خود را در آن مشغول به کار بوده اند در حقیقت رها سازی ثروت ملی به دامن آقازاده ها بیش نبوده است. 2500 نفر کارگر این واحد تولیدی بین 2 تا 8 ماه حقوق خود را طلبکار هستند و خریداران برای خرید این مجتمع عظیم تنها 6 میلیارد تومان پرداخته اند که دو درصد قیمت واگذاری است.

بخش: 

حکمروایی بی قانونی در مناطق "آزاد"، کارگران را از هستی ساقط کردە است

معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمولیت قانون کار، عدم حق کارگران این مناطق برای تشکیل نهاد صنفی و تشکل یابی، همچنین عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد تجاری- صنعتی و در ادامه قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی، کارگران را از هستی وادامه ی زندگی ساقط کرده است.

بخش: 

تغییر یکی دو تبصرە در برنامە ششم تغییری در سمتگیری آن نمی دهد

البته حمله به حقوق و دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ایران مختص به همین دو تبصره نبوده بلکه کلیت لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه، سمت و سویی خلاف منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد. ب

بخش: 

راە قانونی سوءاستفادە از منابع تامین اجتماعی همچنان باز گذاشتە شدە

آقای سعید مرتضوی در دفاع از توزیع یک میلیارد تومان بین نمایندگان مجلس اعلام میکند که از مجلس ششم به بعد تقسیم پول صندوق تامین اجتماعی بین نمایندگان و وزرا و معاونین آنها و همچنین دست اندرکاران تشکلهای ظاهرا کارگری از طرف مسئول صندوق امر رایجی بوده است وعمل وی مسبوق به سابقه بوده است و تا کنون اعلام جرمی هم برعلیه روسای صندوق تامین اجتماعی که پیش از او پول بین نمایندگان تقسیم نموده اند صورت نگرفته است.

بخش: 

گزارش تدارک بر گزاری نخستین مراسم جشن ماه مه بعد از انقلاب در تهران (١١ اردیبهشت، ١٣۵٨)

با گرامی داشت یاد رفیق کارگر حاج قاضی تهرانی

درنخستین اول ماە مە پس از انقلاب، بدنبال تصمیم سازمان برای برگزاری هر چە با شکوهتر روز کارگر با همکاری سایر نیروهای چپ، قاضی بهمراە تعداد دیگری از کادرهای کارگری سازمان کە ماموراین کار شدە بودند نقش در خور توجهی درتدارک و سازماندهی مراسم کم نظیر، نخستین روز کارگر بعد از سقوط دیکتاتوری سلطنتی داشت. رفیق رضا کریمی عضو گروە کار کارگری سازمان، و یکی از اعضا کمیتە بر گزاری نخستین روز کارگردرسال ٥٨، ضمن روایت گوشە هایی روند تدارک و از مراسم روز کارگر، دراین نوشتە کوشش کردە است، یاد و خاطرە قاضی را نیز پاس دارد

اشتراک در RSS - رضا کریمی