شیرین فامیلی

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان

فراموش نکنیم که دست آوردهای جنبش زنان ایران در قبال چنین ساختار بسته سیاسی، حاصل دهه ها تلاش های پیگرانه و تحمل هزینه های بسیار سنگین و به همین دلیل از نظر کیفی بسیار غنی و ارزشمند است

بخش: 
اشتراک در RSS - شیرین فامیلی