نجم کاويانی

يادی از نوروز در کابل قديم

در شـب و روز تدارک مقدمات برگزاری نوروز، بازارهای نوروزی شهر کابل گرم و پرتپش بود و كار پيشـه ‌وران و بازاريان پررونق. برگزاری مراسـم نوروزی گردش چرخ اقتصاد و پويايی آن را نيز در پی داشت. بسياری از آنچه که به مناسبت و يا برای نوروز ساخته می‌شـد، کارهای دستی با بار هنری بود که دريغا در سال‌های پسين اين فرآورده‌های دستی- هنری زير سايۀ توليدات وارداتی و کلان رنگ باخته اسـت.

در سوگ اسکـندر خـتلانی

اسکندر خـتلانی، شـاعـر با احـساس انـديشه و معــنويت، روزنـامهنـگار جـسور و صـادق، مترجم توانا و چيره دست بود. شعر وی بازتاب دهندهی احساس لطيف شاعر و شور حماسی و دلبستگی آن به ميهن ادبی و فرهنگی فارسیزبانان و يگانگی و پيوستگی آنها میباشد و سرشار از ميهـنپرستی و آزادی انسان است

اشتراک در RSS - نجم کاويانی