مانوئل کاستلر

رسانه های فردجمعی

شكنجه دادن یك بدن كم اثرتر از شكل دادن به یك فكر است. به این دلیل ارتباطات برای همه قدرت¬ها تعیین كننده است. تفكر جمعی (كه مساوی با جمع همه فكرهای انفرادی نیست، اما تفكری كه همه را به خود جذب می¬كند و به كل جامعه نفوذ می¬كند) از طریق ارتباطات تكامل پیدا می¬كند. در واقع از این محیط است كه تصاویر، اطلاعات و عقاید می¬آیند. از طریق مكانیسم ارتباطات است كه تجارب در سطح جمعی پراكنده و ارسال می¬گردد

اشتراک در RSS - مانوئل کاستلر