حمید قدرت نما

آیا عدم شرکت در انتخابات هفتم اسفند ماه سال 1394، ارتقای موقعیت سازمان در جامعه و همراهی با مردم را با خود دارد؟

این موضع با موضع کلیه نیروهای برانداز تفاوتی ندارد و اگر این استراتژی برقرار بماند به شما اعلام می‌کنیم که هیچ گاه در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهید کرد و اساسا لزومی به تحلیل برای اتخاذ موضع نخواهد بود.

اشتراک در RSS - حمید قدرت نما