کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه- پاریس

زنده باد اول ماه مه

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه طبقه کارگر ایران با شعارهای نه به جمهوری اسلامی، آزادی سندیکایی و فعالیت کارگری، آزادی فعالین کارگری و سندیکایی در بند، غرفه ای در مسیر تظاهرات اول ماه مه در پاریس برپا میکند.

اشتراک در RSS - کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه- پاریس